img img img

TeamWare EIRA®

Dáváme informacím smysl...

O APLIKACI

Informace v souvislostech

TEAMWARE EIRA® je cloudové řešení, které nabízí jedinečnou integraci základních kritických aplikačních oblastí: strukturované řízení práce, správa dokumentů, řízení vztahů se subjekty, péče o majetek a lokalizace v mapách.

Eira propojuje informace, které spolu souvisí, podobně jako lidský mozek, pomocí synapsí. Dává informace do kontextu a zvyšuje jejich užitnou hodnotu.

EIRA je ekosystém pro týmovou spolupráci, který lidem usnadňuje každodenní život. Představte si efektivní mezilidskou spolupráci bez emailů, bez složek, bez dohadů a informačního smetí… a nadchnete se pro koncepci EIRA.

Efektivní a bezpečná služba

EIRA má povahu služby (Software as a Service). Nevyžaduje žádné investiční náklady na nákup serverů nebo softwarových licencí. O provoz, zálohování dat i aktualizace se staráme my. Vám stačí jen počítač a připojení k internetu.

EIRA je internetová aplikace, ke které přistupujete prostřednictvím zabezpečeného připojení. Díky propracovanému systému rolí a řízení práv podle organizační struktury získáte jistotu, že přístup k datům budou mít jen ti správní lidé a každému úkolu se bude věnovat správný řešitel.

EIRA je intuitivní a snadno pochopitelná aplikace s přívětivým a jednotným ovládáním.

Adaptabilní platforma

EIRA se přizpůsobí vám a vašim potřebám. Nezáleží na velikosti ani zaměření vaší firmy či organizace. EIRA má řešení pro každého. Můžete využít některou z připravených šablon řešení nebo si od nás nechat vytvořit vlastní řešení namíru.

EIRA je integrační platforma, která se dokáže propojit s vašimi stávajícími systémy. Umožní vám sledovat vše na jednom místě a získat manažerský přehled o dění ve firmě.

Do systému EIRA Vám můžeme převést veškeré podklady jak tištěné, tak v digitální podobě.

PĚT V JEDNOM

Procesní řízení

TEAMWARE EIRA sjednotí procesy, nastaví pravidla, týmovou a osobní odpovědnost a vyjasní role pracovníků v rámci celé organizace. Ucelené řešení Vám umožní řídit a dohlížet na probíhající procesy a činosti přes celou organizační strukturu na jednom místě. V rámci jedné služby zvládnete management obchodních, technických i administrativních procesů. Získáte perfektní přehled, plánování činností a vyladěné kapacity.

Správa dokumentů

Procesy spojené s dokumenty pokrývají převážnou část klíčových procesů podniků. Řešení EIRA poskytuje mnoho pokročilých a uživatelsky komfortních funkcí pro řízení dokumentace (DMS). Patří mezi ně vzdálená spolupráce uživatelů na dokumentu, ukládání předchozích verzí, fulltextové vyhledávání, vazba dokumentů k dalším informacím v systému a mnoho dalších. EIRA pomáhá řídit množství dat a dokumentů, s cílem co nejrychleji získat potřebnou informaci.

Řízení vztahů se subjekty

Hlavní konkurenční výhodou většiny společností je osobní přístup ke specifickým potřebám každého zákazníka. Centrální registr subjektů umožňuje uchovávat informace o zákaznících, zaměstnancích, obchodních partnerech a všech osobách, s nimiž komunikujete, včetně vazeb mezi nimi. Evidence subjektů EIRA tvoří dobrý základ pro vybudování kvalitního CRM.

Správa majetku

Optimalizace majetkového portfolia je klíčem ke snižování provozních nákladů a efektivnímu hospodaření. Sledujte efektivitu využití majetku organizace díky pasportu budov a infrastruktury. Mějte vše podstatné na očích díky propojení technických zdrojů, dokumentů a procesů v jednotném portálu.

Geoprostorová inteligence

Geoprostorová inteligence slouží pro okamžitou lokalizaci subjektů, dokumentů, událostí a zdrojů. Propojujte data prostřednictvím mapových vizualizací. Budete schopni přehledně analyzovat velké množství údajů nejen v čase, ale i v prostoru. Vytvářejte přehledné tematické mapy pro rozhodování managementu.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Rychlé nasazení

On-line aplikace. Ihned k dispozici. Okamžité zapojení všech uživatelů.

Nízké náklady

Nulové investiční náklady. Nízké provozní náklady. Nevyžaduje IT specialisty.

Bezpečnost

Zabezpečená šifrovaná komunikace. Standardizované a prověřené komponenty.

Moderní technologie

Eira Teamware je webové řešení, postavené na moderních, výkonných a prověřených technologiích.

Škálovatelnost

Technické prostředky přesně pro dosažení požadovaného výkonu.

Vysoká dostupnost

Dosažení definovaného cíle spolehlivosti a dostupnosti aplikace.

Snadná integrace

Standardizovaná rozhraní. Spojení v reálném čase pomocí webových služeb.

TECHNOLOGIE

SITEWELL EIRA® je postavena na technologiích Java Enterprise Edition (JEE). Jde o ověřené robustní technologie s vysokou garancí spolehlivosti, dostupnosti a výkonnosti. V praxi jde o nejrozšířenější technologie pro budování velkých webových řešení vůbec. JEE poskytuje standardní a kvalitní komponenty, které usnadňují tvorbu právě webových aplikací. Ctí tzv. třívrstvou architekturu, kde je aplikace rozdělena na databázovou vrstvu, vrstvu obchodní logiky a vrstvu prezentační.

EIRA běží na tzv. aplikačním serveru, který zpracovává požadavky klientů, spravuje spojení s databází, odesílá emaily apod. EIRA využívá JBoss AS, který je jedním z nejpoužívanějších open source aplikačních serverů. EIRA využívá pro ukládání dat (včetně souborů) databázovou technologii Oracle Database Enterprise Edition, která disponuje nástroji pro virtualizaci a podporuje cloudová řešení.

EIRA je od začátku vyvíjena jako multiagendové a multijazyčné řešení, které podporuje model nasazení SaaS (Software as a Service). Při jejím vývoji jsme využili 15 let zkušeností zejména z B2G projektů pro Ministerstvo Zemědělství ČR (Registr půdy LPIS) a ÚZSM (Informační systém majetku státu ISMS). Hlavní fáze vývoje probíhala v letech 2008 až 2012 s celkovými náklady 52 mil. Kč.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou se s nástupem církevních restitucí rozhodl hledat vhodnou platformu pro řízení procesů spojených se správou majetku. Volba padla na systém Eira společnosti Sitewell. Rok poté již Eira prošla praktickou zátěží, když Řád po schválení Zákona o církevních restitucích zahájil administrativní přípravy. Vznikaly nové povinnosti okolo evidence povinných osob, nejrůznějších výzev a následně i smluvních vztahů.

V roce 2011, kdy probíhalo první testování, zda se Eira pro specifika Křižovníků hodí, rozhodovalo několik věcí. Vedle těch ekonomických (není nutné investovat do pořízení a údržby vlastních serverů ani nakupovat softwarové licence) šlo o schopnost Eiry chovat se a reagovat jako ekosystém. Tedy používat přirozené mechanismy, které má Eira ve své DNA a z nich postavit řešení pro zákazníka.

Již v roce 2013 Správa majetku Rytířského řádu zaevidovala 8820 dokumentů, 2262 doručených poštovních listin a 1181 odeslaných. Zvládla téměř 10 násobný nárůst dokladů a listin s prakticky stejným počtem pracovníků. V roce 2016 přesáhl celkový počet evidovaných dokumentů hranici 50000.

„S Eirou přišel systematický pořádek, který předpokládá, že všichni znají jednoduchá pravidla, dále transparentnost, a dostupnost, protože přes webové rozhraní můžete pracovat odkudkoli...“ říká Alena Slačíková ze Správy majetku Řádu...

ELMO Schoř s.r.o.

Společnost ELMO Schoř s.r.o., dodavatel komplexních služeb a materiálu v oblasti elektro, se v roce 2016 rozhodla nahradit nevyhovující vnitropodnikový systém pro řízení zakázek. Mezi její hlavní požadavky na nový systém patřila především přehledná evidence zakázek a související dokumentace, podpora pro práci v terénu a okamžitý přehled o stavu zakázek pro vedoucí pracovníky.

Systém EIRA byl nasazen nejprve pro oddělení projekce. Během dvou návštěv analytika se vyjasnilo, jak má vypadat struktura a workflow zakázek a jaké kategorie dokumentů se mají evidovat. Podle tohoto návrhu byl nakonfigurován modul Aktivity a nastaveny příslušné kategorie v modulu Dokumenty. Jednalo se především o smlouvy, faktury, geodetickou dokumentaci, projektovou dokumentaci, fotodokumentaci, katalogové listy a metodiky. Následně byla do systému vložena data pilotní zakázky a zahájen pilotní provoz.

Po několika měsících testování byly zapracovány připomínky a proběhlo zaškolení dalších uživatelů z oddělení projekce. V lednu 2017 byl pak zahájen ostrý provoz. Do systému byly naimportovány všechny staré zakázky (více než 1000) a začalo probíhalo vkládání všech běžících i připravovaných zakázek.

Od května 2017 plní Eira i funkci helpdesku, který zaměstnancům umožňuje hlásit problémy a požadavky na externího správce IT. Postupně se počet uživatelů rozšířil téměř na 20. Koncem roku 2017 byl zahájen pilotní provoz mobilní aplikace, která zpřístupňuje dokumentaci pracovníkům v terénu a umožňuje snadněji pořizovat fotodokumentaci provedených prací.

Garret & Morris, a.s.

Společnost Garret & Morris pro své zákazníky navrhuje a dodává kamerové systémy pro zabezpečení objektů a následně provádí jejich správu. Společnost hledala vhodný nástroj pro evidenci prvků zabezpečovacího systému, který by zároveň umožnil evidovat zakázky, hlášené poruchy a řídit provádění servisních prací.

V srpnu 2017 byla zahájena implementace informačního systému. Byly nastaveny kategorie prvků infrastruktury, které se mají evidovat, případně doplněny nové včetně nových formulářů. Jednalo se o prvky kamerových systémů, prvky EZS, tak i prvky IT infrastruktury. Dále byl nastaven modul Aktivity pro evidenci zakázek a řešení hlášených poruch. V modulu Dokumenty byly zavedeny kategorie pro evidenci objednávek, nabídek, smluv, servisních listů, dokumentace EZS a EPS atd.

V říjnu 2017 byl zprovozněn zákaznický portál pro hlášení poruch a vznikla nová role "Zákazník", která umožňuje přihlášenému uživateli (zákazníkovi) zadávat nové požadavky a závady a sledovat jejich řešení. V listopadu začali servisní pracovníci využívat také mobilní aplikaci pro řešení servisních požadavků z terénu. Mobilní aplikace zobrazuje seznam přidělených poruch k řešení, umožňuje vykázat odpracovaný čas, doplnit informace k danému požadavku, pořídit fotodokumentaci či změnit stav požadavku. Je přes ni dostupná celá firemní agenda, technická dokumentace, kontakty na zákazníka apod.

Další reference

HISTORIE

Eira je historický název místa, kde se pravidelně scházeli obyvatelé horských vesnic na ostrově Madeira. Na tomto místě sociální interakce se dělala všechna důležitá rozhodnutí. Proč zrovna tady? Díky nahromadění všech lidí daného regionu bylo rozhodování jednoduší.

Všechny informace byly dostupné v potřebném rozsahu. Když jste potřebovali cokoliv zjistit, stačilo vyhledat konkrétního člověka a zeptat se ho. Proto naše platforma pro mezilidskou spolupráci nese tento název. Stejně jako původní Eira, je i ta naše místem, kde získáte všechny informace, které potřebujete ke svým rozhodnutím, v příjemném prostředí sdíleném s Vašimi spolupracovníky.

Dáváme slovu "Eira" nový rozměr. Pečujeme o to, aby k Vám bylo prostředí nejmodernějších informačních technologií přívětivé a přístupné. EIRA nebude myslet za Vás, ale připraví Vám všechna důležitá data k Vašim rozhodnutím.

NÁŠ TÝM

Ladislav Šimek

Ladislav pracuje na manažerských pozicích více jak 18 let. Sedm let byl prezidentem českého výrobce letadel Aero Vodochody, kde byl zodpovědný za zahraniční obchod.

Ondřej Novotný

Působil v Ohiou ve Spojených státech amerických, kde jako Senior Software Developer ve společnosti Diebold Nixdorf vedl týmy programátorů v oblastni bankovního software.

Radomil Semela

Před osmnácti lety začínal na programátorské pozici. Díky své tvrdé práci se dostal přes pozici analytika až na pozici architekta. Má zkušenosti i z O2, kde pracoval na integracích pro zákazníky.

KONTAKTUJTE NÁS

Sitewell s.r.o.
Mírové náměstí 104/28
Ústí nad Labem, 400 01
Telefon: +420 777 706 740
Email:

  • Souhlasím se zpracováním osobních údajů Souhlas

Formulář byl odeslán, děkujeme.

© Sitewell 2018