Správa areálu

Eira je provozně technický informační systém pro podporu facility managementu

Dostupná kdykoliv a odkudkoliv

TEAMWARE EIRA® je online aplikace, kterou nemusíte instalovat. Stačí připojení k internetu a webový prohlížeč a můžete začít pracovat.

  CHCI TO VIDĚT     VÍCE O APLIKACI  

Proč zavádět?

Sjednotí informace o území, objektech, strojích, zařízeních a celé infrastruktuře společnosti do jedné datové základny. Umožňuje vytvoření a správu pasportizačních dat včetně majetkoprávních vztahů a prostorové lokalizace sledovaných prvků. Zahrnuje stavební členění budov a výrobních prostor, areálů, staveb, ploch a síťovou infrastrukturu.

Zvýší operační efektivitu díky úsporám času a zefektivnění práce každého, kdo zpracovává stávající informace namísto jejich nového pořizování. Snižuje redundanci informací a zvyšuje jejich konzistenci, úplnost a důvěryhodnost. Zlepší sdílení informací v organizaci a jejích organizačních jednotkách.

Zefektivní dohled a správu majetku díky digitální podpoře procesů a vyhodnocování. Napomáhá snadnějšímu dohledu na termíny a kvalitu řešení jednotlivých požadavků. Redukuje plýtvání finančními prostředky na neefektivní údržbu.

Sníží náklady podporou existujících nemovitostí a infrastruktury, zvýšením životnosti majetku prostřednictvím zajištění lepší preventivní údržby. Dostupnost aktuálních informací o přesné lokalizaci objektů, strojů a dalšího vybavení včetně přesného popisu jejich atributů vede k efektivnějšímu využívání stávajícího majetku a zamezení zbytečných nákupů. Vede ke snížení provozních i investičních nákladů.

Sniží rizika selhání a poruch. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s minimalizací ztrát a výpadků.

Zvyšuje bezpečnost. Zajišťuje rychlý přístup k informacím o rozmístění a stavu havarijních systémů, čidel EPS/EZS, hasicích přístrojů, hydrantů, bezpečnostních dveří, kamer, atd. Poskytuje rychlý přístup k plánům budov a informacím o přístupových cestách.

Co získáte?

Pasport majetku

Evidence areálů a budov v přehledné stromové struktuře. Prostorové členění až na úroveň místností a pracovišť.

Pasport budov, infrastruktury, vnitřního vybavení (nábytek, zařízení, technologie, přístroje, umělecké předměty atd.) včetně popisných údajů, technických parametrů a dokumentace.

Lokalizace majetku v prostorových souvislostech. Vybavení pracovišť. Svěřený majetek.

Digitalizace procesů

Plánování preventivní údržby. Uživatelské šablony postupů. Plánování času a nákladů na jednotlivé činnosti.

Řešení poruch a požadavků. Portál pro ohlašování. Prioritizace a automatické nastavení termínů podle SLA.

Automatizace plánování pravidených činností (revize, kontroly). Automatické přiřazování volných kapacit pro všechny typy činností na společné časové ose. Automatizace odečtů (IoT).

Sdílená dokumentace

Úložiště a archiv dokumentace, smluv, fotografií, revizních zpráv atd. Dokumenty jsou připojeny přímo k jednotlivým událostem či majetku, kterého se týkají.

Sdílení dokumentů napříč celou organizací. Spolupráce více lidí na jednom dokumentu. Schvalovací workflow. Rychlé fulltext vyhledávání. Rychlý přístup k dokumentaci z terénu.

Řízení práv ve vztahu k organizační struktuře. Rychlé fulltext vyhledávání. Sledování přístupů. Historie změn.

Vizualizace

Výkresy jsou propojeny interaktivně s pasportizačními daty. Prohlížečka výkresů je integrována přímo v aplikaci.

3D modely pro lepší lokalizaci incidentů ve složitých technologických celcích. Interaktivní prohlížečka je integrována přímo v aplikaci.

GIS pro vizualizaci pasportizačních dat v mapě.

Jaké jsou přínosy?

PRO TECHNIKY

 • Úkolovník s jasným časovým plánem a zajištěním návaznosti prací.
 • Rychlý přístup k aktuálním informacím o parametrech a stavu majetku.
 • Tvorba záznamů o provedené práci, vykazování času, pořizování poznámek a fotodokumentace přímo z terénu.

PRO FM MANAŽERY

 • Aktuální a snadno dostupné informace o parametrech, umístění a stavu majetku.
 • Plánování prací přímo od stolu.
 • Automatické přidělování volných kapacit podle kvalifikace.
 • Lepší kontrola externích dodavatelů. Kvalitní podklady pro vyúčtování prací.

PRO SPRÁVCE IT

 • K práci stačí webový prohlížeč - žádné instalace pracovních stanic. Není třeba vlastní servery (v případě cloudu).
 • Umožňuje snížit počet licencí MS Office.
 • Odděluje procesy údržby od interních procesů ERP sytému.
 • Řízený přístup k citlivým datům. Zamezení vzniku kopií souborů na lokálních discích a v emailových schránkách (GDPR).

  CHCI TO VIDĚT